\\               ΤΙΜΕ ΙΝ ΑΤΗΕΝS            


 


ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 2017

 

            Ο Ελληνο-Αυστραλιανός Πολιτιστικός Σύνδεσμος διοργανώνει τον ετήσιο Λογοτεχνικό Διαγωνισμό, που έχει καθιερωθεί πλέον ως θεσμός στα πολιτιστικά και λιγοτεχνικά δρώμενα της ομογένειας στην Αυστραλία.

            Ο Λογοτεχνικός Διαγωνισμός καλύπτει έργα γραμμένα στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, από συγγραφείς που διαμένουν στην Αυστραλία, στις ακόλουθες κατηγορίες:  ποίηση, διήγημα και μονόπρακτο θεατρικό έργο.

            Η συμμετοχή στον Λογοτεχνικό διαγωνισμό είναι ανοικτή στα μέλη και στους υποστηρικτές του ΕΑΠΣ. Με τη συμμετοχή όλων μας θα αναβαθμιστεί ο θεσμός και θα δοθεί η δυνατότητα σε όσο το δυνατό περισσότερα συμμετέχοντα άτομα να παρουσιάσουν αδημοσίευτες εργασίες τους στο ευρύτερο κοινό. Φέτος η προθεσμία υποβολής έργων για συμμετοχή στον Διαγωνισμό  λήγει την Παρασκευή 14 Ιουλίου 2017.

            Προσβλέποντας στη θετική ανταπόκρισή σας, παραθέτουμε τον Κανονισμό του Λογοτεχνικού Διαγωνισμού καθώς και τη αίτηση συμμετοχής που μπορείτε να υποβάλετε μαζί με τα έργα σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση gaclitcomp@gmail.com     

            Τα έργα που θα πάρουν το Πρώτο Βραβείο στην κάθε κατηγορία και στην καθεμιά από τις δύο γλώσσες θα δημοσιευθούν στο Τεύχος 63, 2017 του ετήσιου δίγλωσσου περιοδικού του Πολιτιστικού Συνδέσμου Αντίποδες. Τα αποτελέσματα του Λογοτεχνικού Διαγωνισμού θα αναγγελθούν σε ειδική εκδήλωση που θα συμπεριλαμβάνει την παρουσίαση του περιοδικού Αντίποδες την Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2017, στην Αίθουσα του Παναρκαδικού Συλλόγου « Ο Κολοκοτρώνης» , 570 Victoria Street, North Melbourne.

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 2017

  • Ο Διαγωνισμός καλύπτει έργα γραμμένα στην Eλληνική ή Aγγλική γλώσσα στις εξής κατηγορίες: ποίηση, διήγημα και μονόπρακτο θεατρικό έργο από συγγραφείς που διαμένουν στην Αυστραλία, ανεξαρτήτως ηλικίας.

·         Άτομα που επιθυμούν να λάβουν μέρος στον Διαγωνισμό παρακαλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση εγγραφής που μπορούν να κατεβάσουν από την ιστοσελίδα του Ελληνο-Aυστραλιανού Πολιτιστικού Συνδέσμου (www.gacl.com.au) και να τη στείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Λογοτεχνικού Διαγωνισμού: gaclitcomp@gmail.com (ή να χρησιμοποιήσoυν την αίτηση που παραθέτουμε στο τέλος αυτής της επιστολής και να την αποστείλουν ηλεκτρονικά).

·         Η αξιολόγηση θα είναι διαφορετική για την κάθε γλώσσα.

·         Οι συμμετέχοντες μπορούν να λάβουν μέρος σε μια ή όλες τις κατηγορίες και σε μία ή και στις δύο γλώσσες, με ένα μόνο έργο στην κάθε κατηγορία.

·         Έργα που ξεπερνούν τα καθορισμένα για κάθε κατηγορία όρια μεγέθους, όπως παρουσιάζονται παρακάτω, θα απορρίπτονται αυτομάτως πριν καν σταλούν στην Kριτική Eπιτροπή.

·         Όρια:  Ποίημα 100 στίχοι (γραμμές), Διήγημα 2000 λέξεις, Μονόπρακτο 15 λεπτά (διάρκεια)

·         Κάθε έργο πρέπει να είναι αυθεντικό και να μην έχει δημοσιευθεί ή προωθηθεί σε άλλους φορείς.

·         Κάθε έργο θα υπογράφεται μόνο με ψευδώνυμο και το ίδιο ψευδώνυμο πρέπει να χρησιμοποιηθεί για όλα τα έργα που υποβάλλονται από το ίδιο πρόσωπο.

  • Κάθε έργο πρέπει να αποσταλεί (Word document attachment) αποκλειστικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση  gaclitcomp@gmail.com. Στην ίδια διεύθυνση, και με τον ίδιο τρόπο αλλά σε χωριστό κείμενο, θα πρέπει να αποσταλούν και τα προσωπικά στοιχεία εκείνων που θα πάρουν μέρος στον διαγωνισμό, που θα περιλαμβάνουν το ψευδώνυμο, το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση και τηλέφωνό τους, καθώς και τον αριθμό στίχων για τα ποιήματα, και λέξεων για τα διηγήματα.
  • Το Πρώτο Βραβείο σε κάθε κατηγορία και σε κάθε γλώσσα θα είναι ένα αναμνηστικό δίπλωμα και μια επιταγή χρηματικού ποσού. Στο Δεύτερο καιΤρίτο Βραβείο καθώς και στους Επαίνους (αν υπάρχουν) θα απονεμηθούν τιμητικά διπλώματα και βιβλία.

·         Τα έργα που θα πάρουν το Πρώτο Βραβείο σε κάθε κατηγορία και στην κάθε μια από τις δύο γλώσσες θα δημοσιευθούν στο περιοδικό Αντίποδες, τεύχος 63, 2017, που θα κυκλοφορήσει την ημέρα της απονομής των βραβείων, την Κυριακή 15 Οκτωβρίου 2017, στον Παναρκαδικό Σύλλογο, 570 Victoria Street North Melbourne, από τις 3:00 μμ.

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΕΑΠΣΜ 2017

 

Ονοματεπώνυμο: ………………………………………………………………………

 

Διεύθυνση: …………………………………………………………………………

 

Τηλέφωνο: ………………………….....................E-mail:…………………

 

Τίτλος/τίτλοι έργου/έργων

 που υποβλήθηκε/υποβλήθηκαν:................................................................................................

 

……………………………………………………………………………………………………

 

Γλώσσα/ες έργων που υποβλήθηκαν:................................................Ψευδώνυμο:…

 

Ο/H κάτωθι υπογράφων/υπογράφουσα δηλώνω ότι:

1.         Είμαι ο/η συγγραφέας του/των ανωτέρου έργου/έργων.

2.         Τα έργα είναι αυθεντικά και δεν έχουν δημοσιευτεί ή προωθηθεί σε άλλους φορείς.

3.         Επιτρέπω στον Πολιτιστικό Σύνδεσμο να κάνει τις απαραίτητες συντακτικές ή και             ορθογραφικές αλλαγές άν το έργο μου βραβευτεί και δημοσιευτεί στο τεύχος 63 του      περιοδικού «Αντίποδες» 2017. 

 

Υπογραφή:..................................................................................................................................

 

   Παρακαλούμε συμπληρώστε και αποστείλετε την αίτηση αυτή ηλεκτρονικά μαζί με τα έργα σας στη διεύθυνση gaclitcomp@gmail.com 


The Greek-Australian Cultural League

LITERARY COMPETITION 2017

The Greek-Australian Cultural League is announcing this year’s Literary Competition. This Competition is now an established annual event in the cultural and literary scene of the Greek community in Australia.

                The Literary Competition includes works written in the Greek or English language, by writers residing in Australia, in the following categories: Poetry, Short story and One Act theatrical play.

                We wish to remind you of its launch and also, to draw to your attention the importance of the participation of all our members and friends in it. Please submit your works by Friday 14 July 2017.

                With the participation of all of us, the Literary Competition will be upgraded through reaching the widest pool of writers in Australia and also, it will give to all our members and friends the opportunity to present their unpublished works to a wider audience.

                Looking forward to your positive response, we are forwarding the Rules of the Literary Competition and the Application for Participation that you may send together with your works to the e-mail address gaclitcomp@gmail.com.

                The winning entries in each category in each language will be published in Issue No. 63, 2017 of the annual bilingual periodical of the League, ANTIPODES. The results of the Literary Competition will be announced at a special function incorporating the launch of the periodical Antipodes on Sunday 15 October 2017 at the Panarcadian Association “O Kolokotronis”, 570 Victoria Street, North Melbourne.

2017 LITERARY COMPETITION RULES

  • The Literary Competition covers work written in either Greek or English in the following categories: poetry, short stories and one-act theatrical plays, by writers resident in Australia and is open to all ages.

·         Participants are required to complete a registration form which can be downloaded from the Greek-Australian Cultural League website (www.gacl.com.au) and should be emailed to the Literary Competition address: gaclitcomp@gmail.com (or use the application form included at the end of this letter and email it)

·         The adjudication will be separate for each language.

·         Participants may submit work in one or all the categories and in one or both languages, with only one piece in each category they choose.

·         Works that do not comply with the limits of content, as prescribed below, will be automatically rejected and will not be forwarded to the Judging Panel.

·         Content limits: Poem 100 verses (lines); Short story 2000 words; One-act play 15 minutes’ duration.

·         All submissions should be the original work(s) of the authors and should not have been submitted in another competition or have been previously published.

·         Each work submitted should be signed by a pseudonym (nom de plume) and the same pseudonym should be used in signing all the entries submitted by the same person.

·         Each competition entry should be sent only electronically (Word document attachment) to the competition email address: gaclitcomp@gmail.com. Additionally, in a separate text sent to the same email address, participants are required to forward their particulars, including the pseudonym, the full name, address and telephone numbers and also, the number of verses in their poems and number of words in their short stories.

·         The First Prize in each category and in each language will be a commemorative certificate and a monetary prize. The Second and Third Prizes and any Commendations will be a relevant award certificate and books.

·         In all categories and languages, the works awarded First Prize will be published in the 62nd issue of the periodical Antipodes which will be launched on the day of the announcement of the awards, Sunday 15 October 2017 at the Panarcadian Association, 570 Victoria Street, North Melbourne, from 3:00 pm.

 

APPLICATION FOR PARTICIPATION IN THE GACLM LITERARY COMPETITION 2017

Name: ………………………………………………………………………

 

Address: …………………………………………………………………………............…

 

Telephone:…………………………………......Ε-mail: …………………

 

Title(s) of work (s) submitted: .....................................................................................................

 

Language(es) of works submitted: ……………….........................Pseudonym: ...................................................

 

I, the undersigned certify that:

1.            I am the author of the submitted works.

2.            The work(s) has/have not been submitted in other competitions or published in any      printed form previously.

3.            I permit the GACL to publish my winning work/s and make any grammatical or syntactical             changes as may be deemed necessary.

Signature: ...............................................................................................................................

 

Please complete and email this application form to: gaclitcomp@gmail.com

 

 

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ
Νο. 1 – ΜΑΡΤΙΟΣ 2017 NEWSLETTER
No. 1 – MARCH 2017

 

 

Click on Cover 
to Open the News letter (PDF]

 

 

 

 

 

 

ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΑ ΠΕΡΙΕΡΓΑ
GREEKS 
IN AUSTRALIA

 


Anagnostis  P.O.Box 25 Forest Hill 3131 Victoria Australia
 enquiry@anagnostis.info